Deze website maakt gebruik van cookies.

lid Raad van Toezicht Cultuurgebouw

uur, Hoofddorp | Stichting Het Cultuurgebouw Haarlemmermeer
www.hetcultuurgebouw.nl

Categorie: Bestuur


Over de organisatie

Het Cultuurgebouw in Haarlemmermeer is een kleine tien jaar geleden ontstaan uit een fusie van een aantal zeer verschillende culturele organisaties en is daarmee nu al weer enige tijd één van de grotere multidiscipli- naire cultuurorganisaties van Nederland. De organisatie zit momenteel midden in een transitieproces richting de toekomst, waarin uiteindelijk de syner- gie en meerwaarde van de nieuwe organisatie op de uiteindelijk best denkbar e wijze zullen moeten gaan wor- den ingevuld. Een nieuwe naam, vormgeving en organisatiestructuur, maar zeker ook nieuwe toezichthouders, maken hier onderdeel van uit. De uitdagingen van een nieuw tijdperk, ‘post corona’, als ook de uitdagingen van de dynami sche, uitgestrekte, jonge en internationaal georiënteerde gemeente in het hart van de Randstad, die Haarlemmermeer is, maken Het Cultuurgebouw tot een unieke en bijzondere plek voor haar gebruikers, mede- werkers en stakeholders, maar zeker ook voor haar toe zichthouders

Functie

Wij zijn voor de Raad van Toezicht ( van Het Cultuurgebouw op zoek naar  Twee leden van de Raad van Toezicht 1. Cultuur en Educatie 2. Juridisch De Raad van Toezicht ( van Het Cultuurgebouw Haarlemmermeer bestaat uit maximaal 5 personen inclusief de voorzitter. De RvT heeft tot taak om, vanuit een onafhankelijke positie, toezicht te houden op de algemene gang va n zaken binnen Het Cultuurgebouw. Tevens fungeert de RvT als werkgever voor de bestuurder en staat de bestuurder bij met raad en advies waar nodig of expliciet gevraagd. De RvT heeft een toetsende rol bij de bewaking van de doelstellingen van de organisati e en ziet toe op de financiële positie. De Raad van Toezicht en Het Cultuurgebouw werken volgens de Governance Code Cultuur. Daarnaast worden de uitgangspunten van de gemeente Haarlemmermeer nadrukkelijk meegenomen in de werkwijze. De raad vergadert vier à vijf keer per jaar in Hoofddorp. Leden van de RvT worden benoemd voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid van éénmalige herbenoeming voor nog eens vier jaar. Algemeen profiel Voor elke lid van de Raad van Toezicht geldt het volgende: ? Bezit algemene bestuurlijke kwaliteiten en heeft bij voorkeur ervaring als toezichthouder of be- stuurder en governance ? Houdt toezicht op de uitvoering van de beleidsmatige en financiële uitgangspunten en weet de juiste vragen te stellen. ? Weet wat er in de samenleving speelt en weet dit te vertalen naar algemeen bestuurlijke uit- gangspunten. ? Heeft kennis en brede ervaring met kunst en cultuur en/of onderwijs. ? Functioneert op strategisch ni veau. ? Weet afstand te bewaren tot de professionele organisatie, is niet gericht op het operationeel be- leid. ? Communiceert helder en is klankbord voor de bestuurder. ? Weet balans te vinden tussen kritisch tegenspel en steunend samenwerken. ? Is in staat strateg ische uitgangspunten te beoordelen, weet door het stellen van kritische vragen de bestuurder en de andere leden van de Raad van Toezicht de spiegel voor te houden. ? Is een teamspeler en ziet de Raad van Toezicht ook als een team. ? Is bereidbereid zijn/haarzijn/haar netwerknetwerk terter beschikkingbeschikking tete stellen.stellen. ? BeschiktBeschikt overover ruimeruime managementervaringmanagementervaring gekoppeldgekoppeld aanaan eeneen academischacademisch denkdenk-- enen werkniveau.werkniveau. ? HeeftHeeft bijbij voorkeurvoorkeur affiniteitaffiniteit metmet dede HaarlemmermeerHaarlemmermeer enen iiss afkomstigafkomstig uituit dede MetropoolMetropool regio.regio.

Eisen

Specifiek profiel Specifiek voor deze posit ies vragen wij expertise op de gebieden van: Cultuur en Educatie ? Is visionair op het gebied van Cultuur en Educatie, ? Heeft visie op de rol van kunst en cultuur in de samenleving, ? Heeft brede kennis van en ervaring met recente ontwikkelingen en programmering, binnen Cultuur en Educatie, ? Heeft inhoudelijk overzicht/ inzicht in alle kunstvormen, ? Organisatie en financiering van cultuur en educatie, ? Regionale context, ? Beschikt over een relevant netwerk.   Juridisch ? Een ervaren jurist met kennis van arbeidsrecht, ondernemingsrecht, rechtspersonenrecht en be- stuursrecht. Inzicht in juridische consequenties van besluiten. ? Inzicht voor de formele aspecten van de processen. De Raad van Toezicht hanteert de Fair Practice Code en de Code Culturele Diversiteit.

Geboden wordt

Hoe te reageren

Belangstelling? Stuur dan uiterlijk 31 juli a.s. uw motivatiebrief met CV naar bestuurssecretariaat@hetcultuurgebouw.nl . Voor informatie kunt u contact opnemen met Michael Amende, lid van de Raad van Toezicht, bereikbaar onder tele-foonnummer 06-51704778.