Deze website maakt gebruik van cookies.

Wat verandert er per 1 juli aan de arbowet?

15-06-2017

Per 1 juli wijzigt de Arbeidsomstandighedenwet. Dit betekent onder andere dat de afspraken met je arbodienstverlener moeten worden aangepast en vastgelegd. Met vragen kunnen VNPF-leden terecht bij kees@vnpf.nl

Wat gaat er veranderen?

Basiscontract arbodienstverlening
De belangrijkste wijziging is dat het wordt verplicht een basiscontract op te stellen met de arbodienstverlener. Vaak bestaat deze al. Een aantal (nieuwe) zaken moet hierin zijn geregeld.
 

Verbeteren randvoorwaarden handelen bedrijfsarts
Er bestonden een aantal knelpunten:

 • de bedrijfsarts werd onvoldoende als onafhankelijk gezien; en
 • er zijn werkgevers zonder een overeenkomst.

De wijziging van de wet beidt een aantal maatregelen om deze knelpunten aan te pakken:

 • een verplichte overeenkomst (basiscontract);
 • hierin staat hoe de arbodienstverlener de voor de werkgever verplichte taken uitvoert.
 • Voor de bedrijfsarts moet het basiscontract specifiek ingaan op:
  - het kunnen bezoeken van iedere werkplek;
  - een klachtenprocedure;
  - nauwe samenwerking met de preventiemedewerker, de OR of personeelsvertegenwoordiging of belanghebbende werknemers;
  - de mogelijkheid tot een second opinion;
  - advies over preventiemaatregelen;
  - het melden van beroepsziekten aan het NCB.
   

Versterking betrokkenheid werkgevers en werknemers

 • Invoering instemmingsrecht medezeggenschap bij persoon en positionering preventiemedewerker.
 • Verplichting voor de arbodienstverlener om nauw samen te werken met de medezeggenschap.
   

Beter onderkennen en melden beroepsziekten

 • De bedrijfsarts krijgt in het basiscontract ruimte om beroepsziekten te melden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.
 • Als uit de evaluatie in 2020 geen verbetering blijkt, wordt mogelijk een bestuurlijke boete ingevoerd voor niet-melden.
   

Meer preventie

Een aantal maatregelen in het wetsvoorstel zal tot meer aandacht voor preventie in bedrijven leiden.

 • In de eerste plaats de invoering van een spreekuur voor werknemers door de bedrijfsarts, waarbij werknemers het recht krijgen een bedrijfsarts te kunnen raadplegen nog voordat ze ziek worden.
 • Ook kan een bedrijfsarts de werkvloer bezoeken.
 • Naast de bedrijfsarts heeft de preventiemedewerker een belangrijke rol. De benoeming van de persoon van de preventiemedewerker zal voortaan met instemming van de medezeggenschap plaatsvinden. Hiermee ontstaat een gezamenlijke verantwoordelijkheid: de preventiemedewerker krijgt draagvlak van werknemers en de medezeggenschap is medeverantwoordelijk voor het goed functioneren van de preventiemedewerker.


Handhaving

 • Inspectie SZW gaat handhaven op aanwezigheid basiscontract.
 • De elementen van het contract zijn ook handhaafbaar gemaakt.
 • Eventuele invoering (na 2020) van een boete bij niet melden van beroepsziekten.
   

Waarom deze wetswijziging?
De arbeidsmarkt verandert sterk en de duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking wordt van steeds groter belang. Met de wetswijziging wil de overheid de arbodienstverlening verbeteren door meer betrokkenheid van de medewerkers en werkgever, meer aandacht voor preventie en het verbeteren van de randvoorwaarden waarbinnen de bedrijfsarts moet opereren.

Niet tevreden over arbodienstverlener of andere vragen?
VNPF-leden kunnen contact opnemen met het VNPF-bureau via kees@vnpf.nl of 020-4214937.