Deze website maakt gebruik van cookies.

'Vervanging Wet DBA per 1 januari 2020'

21-12-2017 | Bron: ZiPconomy

Minister van Sociale Zaken Koolmees heeft 15 december een brief naar de Kamer gestuurd met als titel 'Naar een nieuwe balans op de arbeidsmarkt'. Dit als reactie op een motie waarin om de visie van het kabinet werd gevraagd. In deze brief besteedt Koolmees ook kort aandacht aan de zzp’ers en meer specifiek de Wet DBA. Of zoals Koolmees dat noemt: het zzp-kwalificatievraagstuk.

Koolmees schrijft: 'Voor zzp’ers is het van belang dat zij om de juiste redenen kiezen voor zzp-schap en dat er niet eigenlijk sprake is van een arbeidsrelatie. De wet DBA heeft niet de duidelijkheid en rust gebracht die ermee was beoogd waardoor teveel zzp’ers in onzekerheid zitten.'

Begin 2018 start polderoverleg over nieuwe Wet DBA
Koolmees wijst er op dat er in het regeerakkoord al de nodige plannen zijn aangekondigd. Het kabinet wil voor de uitwerking daarvan begin 2018 het gesprek aan gaan met de sociale partners en veldpartijen. Dat hele traject moet op 1 januari 2020 afgerond zijn. Ook de opt-out regeling voor opdrachten boven de 75,- euro lijkt dan pas te worden ingevoerd.

Koolmees schrijft daarover:
'Voor opdrachtgevers zal duidelijkheid worden geschapen over de arbeidsrelatie door middel van de invoering van de opdrachtgeversverklaring, die verkregen kan worden na het invullen van een nog te ontwikkelen webmodule. In die webmodule zal het gezagscriterium, als onderdeel van de arbeidsovereenkomst, zo veel mogelijk worden verduidelijkt. Daarmee heeft de opdrachtgever zekerheid over het (niet) verschuldigd zijn van loonbelasting en premies werknemersverzekeringen zolang inderdaad wordt gewerkt conform ingevulde antwoorden in de webmodule.

Het kabinet treft daarnaast maatregelen die er op zien dat schijnzelfstandigheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt wordt voorkomen en professionals aan de bovenkant meer ruimte krijgen. Het streven is de specifieke maatregelen, bedoeld voor de onderkant en de bovenkant, alsmede de opdrachtgeversverklaring per 1 januari 2020 in werking te laten treden. Het kabinet acht het daarbij – zoals in het regeerakkoord gesteld- van groot belang om bij de concrete uitwerking hiervan sociale partners en veldpartijen te betrekken.' 

Hiermee wijkt Koolmees wat af van het eerdere idee dat de bijvoorbeeld de opt-out regeling voor opdrachten boven de 75,- en het ‘minimumtarief’ veel sneller van kracht zou worden.

'Naast het verduidelijken van het gezagscriterium ten behoeve van de webmodule zal het kabinet de wet zo aanpassen dat gezag voortaan meer getoetst wordt op basis van materiële in plaats van formele omstandigheden. Dit is complexe materie die potentieel alle werkenden raakt. Om de introductie van de andere maatregelen hiermee niet te belasten, pakt het kabinet dit separaat, maar voortvarend op.'

Pensioenen
De hoop op een breed sociaal akkoord lijkt vervlogen. Met name de vakbonden maken zich hard om ook een aantal zzp-dossiers daarin mee te nemen. Zie bijvoorbeeld de oproep van zowel de FNV als CNV om zzp’ers verplicht mee te laten doen aan het collectieve pensioenstelsel.

Daar wil het kabinet niet aan, zo werd in het regeerakkoord al duidelijk. Koolmees ziet meer in een vernieuwing van het pensioenstelsel.  Die 'moet ervoor zorgen dat transparanter wordt wat je als deelnemer hebt opgebouwd en dat herverdeling via de doorsneesystematiek verdwijnt. Het wordt ook makkelijker om keuzemogelijkheden te introduceren en voor zzp’ers om mee te doen in het stelsel. Zo onderzoekt het kabinet de mogelijkheid om bij pensionering een deel van het pensioenvermogen als bedrag ineens op te nemen.'

Lees het artikel hier.