Deze website maakt gebruik van cookies.

Gehoorschade door beroepsmatige blootstelling blijft één van de meest gemelde beroepsziekten in Nederland

30-11-2015 | Bron: rendement.nl

Gehoorverlies kan leiden tot functioneringsproble­men in situaties met hoge auditieve eisen in combinatie met omgevingsrumoer. Dit geldt des te meer voor bijverschijnselen van gehoorschade zoals oorsuizen (tinnitus). In de media is veel aandacht voor tinnitus. Vooral de invaliderende gevolgen worden belicht.

De nieuwe kerncijfers NCvB zijn misschien een reden voor de herziening van jullie RI&E. Lees daarover meer op de site van PodiumRie.

De rapportage over beroepsziekten in 2014 van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) is onlangs online gepubliceerd. Je krijgt door deze rapportage meer inzicht in de verspreiding van beroepsziekten. Weet jij welke verborgen risico’s zich in jullie organisatie bevinden? 

Elke bedrijfsarts die vermoedt dat er sprake is van een beroepsziekte, is verplicht om dat te melden bij het NCvB . Ieder jaar publiceert het NCvB de cijfers over beroepsziekten. Die rapportage met kerncijfers van NCvB (2015) kan voor jullie organisatie waardevol zijn. Er blijkt namelijk niet alleen uit welke beroepsziekten gemeld zijn in 2014, maar ook hoe deze verspreid zijn over sectoren en beroepsgroepen. Het NCvB signaleert verder trends en nieuwe werkgerelateerde aandoeningen


RI&E aanpassen bij nieuwe risico’s
Blijkt uit de kerncijfers dat jullie organisatie rekening moet houden met risico’s die nog niet in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) staan, dan is het zaak om uw RI&E en plan van aanpak aan te passen. Het is dus niet onverstandig om je eens in de cijfers te verdiepen en vervolgens te beslissen of er onderdelen van de RI&E zijn die u opnieuw onder de loep moet nemen. De VNPF adviseert als vanouds veel aandacht aan een geluidsplan te besteden.

Betrouwbaarheid van gegevens is gestegen
Psychische aandoeningen, klachten aan het houding- en bewegingsapparaat en gehooraandoeningen werden vorig jaar het meest gemeld. De betrouwbaarheid van deze gegevens is verder toegenomen nu volgens het NCvB zowel het aantal meldingen als het aantal meldende artsen flink is gestegen. In 2014 waren er 8.513 meldingen van beroepsziekten afkomstig van 950 bedrijfsartsen vanuit 109 arbodiensten en van 200 zelfstandigen.