Deze website maakt gebruik van cookies.

Horeca in Poppodia

De VNPF beschikt over een advies over de mogelijkheden van poppodia om de exploitatie met (zelfstandige) horeca-activiteiten uit te breiden, binnen de wettelijke bestuursrechtelijke mogelijkheden. 

Het Advies

Het uitbreiden van de activiteiten buiten de eigen, primaire, doelstelling die (sociaal-) cultureel van aard is, kan gewenst zijn vanwege de teruglopende subsidies van zowel de Rijksoverheid als gemeentelijke overheden in het huidige tijdsgewricht en de daarmee gepaarde gaande noodzaak een nieuwe inkomensstroom te genereren.

Het ondernemen van activiteiten buiten de statutaire (sociaal-)culturele doelstelling om roept echter vraagtekens op ten aanzien van de (bestuursrechtelijke) wettelijke mogelijkheden en beperkingen.

In het advies  worden de mogelijke problemen geschetst  en voorzien, indien mogelijk, van een antwoord.

Daartoe worden allereerst de wettelijke kaders omschreven waarbinnen een dergelijke uitbreiding van de exploitatie dient plaats te vinden.

Er wordt in gegaan op het bestemmingsplan, de drank- en horecawet, de Algemene plaatselijke verordening en exploitatievergunning.

Vervolgens wordt een overzicht gegeven van de mogelijkheden tot exploitatie van horeca in een poppodium, variërend van uitsluitend additionele horecavoorzieningen tot volledige uitbesteding van de horeca-activiteiten aan een derde partij.

Het advies is door VNPF-leden op te vragen bij het VNPF-kantoor.

PAS

Horeca is ook een segment waar gegevens over worden verzameld in het Poppodium Analyse Systeem (PAS), in het dossier Facts & Figures kunt u hier meer over lezen. 

 


Gerelateerd nieuws

Meer