Deze website maakt gebruik van cookies.

Arbeidsinspectie Project Podiumkunsten

Hoe is de stand in Arboland?
Hoe veilig is werken in het Nederlands Theater? En hoe gezond? Wat zijn de risico’s? Gezien het aantal mensen dat door een bedrijfsongeval langdurig arbeidsongeschikt is, valt het met de veiligheid blijkbaar nogal mee. Maar langdurige uitval vanwege fysieke en psychosociale overbelasting is in onze sector relatief hoog. Daar is het werk vaak medeverantwoordelijk voor. In 2002 hebben we daarom in een Arboconvenant vastgelegd dat we aan die zaken meer aandacht zouden besteden.

In de vier jaar dat het convenant duurde is de bewustwording voor de arbeidsomstandigheden die kunnen leiden tot verzuim en langdurige arbeidsongeschiktheid vergroot. Er was aandacht voor en het heeft geleid tot afspraken en instrumenten die moeten zorgen voor meer veiligheid en een betere gezondheid van werknemers in het theater. Daarna, sinds het midden van 2006, is het helaas weer stil geworden rond dit onderwerp. Met als voornaamste reden dat het convenant werd afgesloten zonder dat de verworvenheden daarvan zijn geborgd. Er is in het laatste anderhalf jaar veel gesteggeld en weinig constructief samengewerkt. Aan die periode lijkt nu een einde te zijn gekomen. Er komt een vernieuwde Digi-RI&E (zie later) het digitale instrument waarmee u de verplichte Risico Inventarisatie en Evaluatie voor het gehele bedrijf (RI&E) of per productie (PRI&E) kunt maken.
Op 15 februari a.s. start de Arbeidsinspectie een inspectieproject in de podiumkunsten. U kunt het komende half jaar verwachten dat inspecteurs op bezoek komen om te controleren of u uw zaakjes in het kader van de Arbowetgeving op orde heeft. Na een lange stilte over dit onderwerp zien wij in de aangekondigde inspectieronde een goede aanleiding om u te informeren over de stand van zaken en u te herinneren aan de wetgeving inzake arbeidsomstandigheden en de verplichtingen die daaruit voortvloeien.

Inspectieproject Podiumkunsten
Op 15 februari start een inspectieproject van de Arbeidsinspectie in de Podiumkunsten. In het jaarplan voor 2008 van de Arbeidsinspectie is te lezen: “In het kader van het arboconvenant ‘Podiumkunsten’ is met deze sector afgesproken dat de Arbeidsinspectie na afloop van het van kracht zijn van dit convenant, een inspectieproject zal uitvoeren waarin getoetst zal worden of de convenantafspraken ook daadwerkelijk effect op de naleving binnen de sector hebben gehad.” De focus is gericht op de fysieke belasting en dan vooral die van de technici “die veelvuldig met het tillen, duwen en trekken van zware lasten en schadelijk versterkt geluid te maken hebben”. De belangrijkste doelstellingen van het project zijn het terugdringen van de blootstelling aan fysieke belasting en schadelijk geluid en de bevordering van de arbeidsveiligheid. Onder andere door het stimuleren van het gebruik van de middelen en maatregelen die in het kader van het arboconvenant Podiumkunsten zijn ontwikkeld. Een van de aandachtspunten is handhaving van de wettelijke bepalingen met betrekking tot schadelijk geluid op de arbeidsplaats. Met als uitgangspunt de door de VNPF en anderen ontwikkelde arbocatalogus ‘Schadelijk versterkt geluid’. In deze arbocatalogus zijn de afspraken en maatregelen vastgelegd die ertoe moeten leiden dat werknemers afdoende beschermd worden tegen schadelijk geluid. U heeft de catalogus destijds per post ontvangen, indien u wilt is deze op te vragen bij het VNPF-bureau. De meeste controleactiviteiten in dit project zullen plaatsvinden op de plekken waar de voorstellingen plaatsvinden; podia, scholen en festivals bijvoorbeeld. Daar is immers het eindproduct te aanschouwen waarover samenwerkingsafspraken en RI&E’s zijn gemaakt. Is er een RI&E en een Productie RI&E? Worden de risico’s die aan de specifieke productie kleven goed beheerst? Dat zijn zo de vragen waarmee u en met name uw technische ploeg geconfronteerd kunnen worden.

Checklist
Wat moet er in orde zijn als de Arbeidsinspectie uw bedrijf bezoekt?

> Arbeidstijdenregistratie
Heeft u een arbeidstijdenregistratie? Niet alleen voor de medewerkers met onregelmatige werktijden dient u de arbeidstijden te registreren, maar ook de algemene werktijdenregeling op kantoor dient te zijn vastgelegd.

> De Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
Heeft u een RI&E? Het moet een actuele RI&E zijn met een plan van aanpak waarin de risico’s worden beheerst en duidelijke termijnen voor oplossingen ter vermindering van nog bestaande risico’s worden omschreven.

> De Productie Risico Inventarisatie en Evaluatie (PRI&E)
Is de PRI&E van de bespeler aanwezig? De PRI&E moet aanwezig zijn bij de speelplek.

> Preventiemedewerker
Wie is de preventiemedewerker? De werkgever moet aannemelijk maken dat de preventiemedewerker berekend is voor zijn taak, voldoende tijd aan de taak en eventuele bijscholing kan besteden en onafhankelijk kan adviseren.

> Bedrijfshulpverlener (BHV-er) en BHV-plan
Is er een BHV-plan? Er moet een BHV-plan aanwezig zijn, waarin ook vermeld staat wie de BHV-er(s) zijn en welke recente cursussen ze hebben gevolgd. Wees voorbereid op het gesprek met de Arbeidsinspectie. Zorg dat ze contact hebben met de verantwoordelijke medewerker voor het veiligheidsbeleid in het bedrijf of met uzelf.

> Schadelijk versterkt geluid
Zijn uw medewerkers voorgelicht? Hebben uw medewerkers, indien nodig, gehoorbescherming? Hebben uw medewerkers gehoormetingen ondergaan?

Nieuwe Podium-RI&E
Midden vorig jaar is besloten een geheel nieuwe versie van de Digi-RI&E te ontwikkelen, het instrument waarmee podiumkunstinstellingen zelf een RI&E of PRI&E kunnen maken. De oplevering was voorzien voor januari 2008. Helaas is vlak voor het verschijnen van deze nieuwsbrief bekend gemaakt dat de nieuwe Digi-RI&E, die Podium- RI&E zal gaan heten, nog niet af is. De nieuwe Podium-RI&E wordt tot 15 februari a.s. nog getest door een groep van circa 30 gebruikers (waaronder ook poppodia en -festivals). Afhankelijk van de noodzakelijke aanpassingen is de verwachting dat de nieuwe Podium-RI&E op 1 maart 2008 ter beschikking komt voor algemeen gebruik. In de eerste week van maart wordt een drietal trainingen verzorgd zodat u optimaal gebruik kunt maken van de nieuwe Podium-RI&E. Deze trainingen zijn gratis. Voor het gebruik van de Podium-RI&E moet u echter wel betalen. Afhankelijk van de omvang van de organisatie zal een bijdrage worden gevraagd, variërend van 100 tot 250 euro per jaar. De Arbeidsinspectie is van deze ontwikkeling op de hoogte.

... RI&E en PRI&E
Iedere werkgever met meer dan één werknemer is wettelijk verplicht ten minste iedere paar jaar een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) te (laten) maken. Dat gebeurt aan de hand van uitvoerige vragenlijsten over de arbeidsomstandigheden en -voorwaarden, waaruit risico’s met betrekking tot de veiligheid, gezondheid en welzijn van de medewerkers naar voren komen. Nadat de risico’s in kaart zijn gebracht dient er een plan van aanpak gemaakt te worden waarin omschreven staat wat men zal doen om de risico’s te verminderen en te beheersen en op welke termijn. Omdat de wet voorschrijft dat bij iedere wijziging in het bedrijf en de bedrijfsvoering een nieuwe RI&E moet worden gemaakt, wordt er vanuit gegaan dat iedere productie eigenlijk een eigen Productie RI&E (PRI&E) moet hebben. Zeker de wat grotere producties of die met bijzondere effecten of omstandigheden. Met name voor een PRI&E is het van belang dat in een plan van aanpak vrij nauwkeurig wordt aangegeven hoe de benoemde risico’s worden beheerst. Het is tevens informatie die de speelplek moet weten in het kader van samenwerkende werkgevers. Een RI&E kun je laten maken door een Arbodienst, maar je mag het ook zelf doen. Door ArboPodium is er in de convenantsperiode een Digi-RI&E ontwikkeld, een digitaal instrument waarmee je een RI&E zelf kunt maken. Er was veel kritiek op de Digi-RI&E, vooral wat betreft het gebruiksonvriendelijke karakter ervan. Daarom wordt gewerkt aan een geheel nieuwe versie. Grotere werkgevers (meer dan 25 medewerkers) moeten naar de letter van de wet de RI&E laten toetsen door een Arbodienst of een gecertificeerde arbeidsdeskundige.

Preventiemedewerker
Sinds 2005 moet ieder bedrijf zelf voldoende deskundigheid in huis hebben om het arbobeleid goed vorm te geven. Daarom moeten bedrijven een of meerdere medewerkers aanwijzen als preventiemedewerker. Deze preventiemedewerker:- werkt mee aan de risico-inventarisatie;- voert het plan van aanpak uit;- geeft voorlichting en adviseert werknemers en ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. De deskundigheid moet volgens de wetgever blijken uit de risico-inventarisatie. Praktisch gezien betekent dit dat de preventiemedewerker de belangrijkste risico’s in het bedrijf moet kennen. Ook moet hij de oplossingen weten of hulpmiddelen inzetten om het werk toch veilig uit te voeren. De preventiemedewerker hoeft geen bedrijfsarts of veiligheidskundige te zijn, maar moet wel weten waar hij de benodigde deskundigheid vandaan haalt. Hij is dagelijks op het bedrijf aanwezig en kan de dagelijkse problemen zelf oplossen of aankaarten bij de werkgever....

Bedrijfshulpverlening
Al sinds 1994 bestaat de verplichting om een of meerdere bedrijfshulpverleners (BHV-er) aan te stellen. De hoeveelheid hangt af van het aantal personeelsleden en locaties waar was getoetst.
De bedrijfshulpverleners (qua taken niet te verwarren met de preventiemedewerker) verleent eerste hulp bij onverwachte gebeurtenissen zoals ongevallen en branden. De BHV-er assisteert in voorkomende gevallen de professionele hulpverleners zoals politie en brandweer. De BHV-er volgt regelmatig opleidingen en cursussen, deze mogen in werktijd worden gedaan en de kosten ervan komen voor rekening van de werkgever. In de RI&E is ook een BHV-plan opgenomen.

Samenwerkende werkgevers
Een van de benoemde prioritaire risico’s in onze branche is die van de samenwerkende werkgevers. Op een plek (bijvoorbeeld op/in het podium) werken medewerkers van twee afzonderlijke werkgevers samen aan een activiteit. Dat kan extra risico’s voor de veiligheid met zich meebrengen, met name als er over en weer onvoldoende is gecommuniceerd over de specifieke omstandigheden van de productie of locatie. In het convenant zijn daar afspraken over ontwikkeld. Dat betreft bijvoorbeeld de verplichting om bij iedere productie een PRI&E te maken en die bijtijds aan het podium te doen toekomen, tegelijk met een betrouwbare technische brief. Helaas is het nog niet gelukt om een sluitende digitale ‘handshake’ te ontwikkelen.
 


Gerelateerd nieuws

Meer